Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Περιστέρι: δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου                                                              
Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την  3-12 -2015  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.     Συζήτηση για το Ειδικό Δημοτικό και Γυμνάσιο Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Θοδωράκος Αν.)
2.    Αναπροσαρμογή Α) Τελών Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2016, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80, Β) ποσού κατασκευής Αγωγών - Συνδέσεων - Πλακοστρώσεων & Κρασπεδορείθρων και Γ) Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016. (Οικονομική Επιτροπή)
3.    Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 - 2019 του Δήμου Περιστερίου και των Νομικών του Προσώπων (Α΄ φάση). (Εκτελεστική Επιτροπή)
4.    Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015. (Οικονομική Επιτροπή)
  1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 1η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
  2. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για μετατοπίσεις περιπτέρων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
7.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ) για την παραχώρηση μέρους του Πάρκου Καραϊσκάκη για τη λειτουργία πολιτιστικού πολυχώρου. (Πρ. της ΔΕΠΑΔΠ κ. Καλλιάφας Αν)
8.    Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2016, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ).  (Πρόεδρος κ. Καλλιάφας Αν.)
9.    Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ), για το οικονομικό έτος 2016. (Πρόεδρος κ. Καλλιάφας Αν.)
10. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ), για το οικονομικό έτος 2016.  (Πρόεδρος κ. Καλλιάφας Αν.)
11. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στον προϋπολογισμό, έτους 2016, του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)
12. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.)» Δήμου Περιστερίου, για το οικονομικό έτος 2016. (Πρ. του Ν.Π κα Κορόγιαννη Π.)
13. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τον Δήμο και το Νομικό Πρόσωπο Ο.Π.Α.Α.Π με απ’ ευθείας ανάθεση. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ευαγ.)
  1. Έγκριση καταβολής σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου, της ποσότητας γάλακτος που δικαιούνται για το έτος 2015. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
15. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/15», με Πρόχειρο Διαγωνισμό. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
16. Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης  του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»  (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ/14». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ / 13». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
19. Διόρθωση της υπ΄αριθ. 198/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
20.Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 60 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
21. Απόρριψη αιτημάτων εγκατάστασης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας  επί της οδού Τιρύνθου 45 (Vodafone). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
22.Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη, άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)
23.Ορισμός  Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωτή του Δημάρχου,  στην υπό σύσταση τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών στο Δήμο. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)
24.Έγκριση πίστωσης για επιστροφή του ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ευαγ.)
25.Ανάκληση της υπ’ αριθ. 317/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση διαγραφής ποσού προστίμου για παράβαση του Κ.Ο.Κ. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ευαγ.)
26.Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ευαγ.)


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γενικό Γραμματέα                                             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/ντές, Πρ/νους
Νομική Υπηρεσία
Γρ. Τύπου
Τοπικό τύπο
                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ                      

 

 

              
                                           

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου