Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Αριστερή Κίνηση Περιστερίου- Προϋπολογισμός Δήμου Περιστερίου 2016                                           
 Ταξικός αντιλαϊκός, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του μαύρου μετώπου Κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ και εθελόδουλων ευρωμνημονιακών Κυβερνήσεων .
Τον ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, απαιτούμε να αποσυρθεί.
- Τα έσοδα του Δήμου, συγκρίνοντας τα χρόνια της μνημονιακής κόλασης 2010 – 2016,  συνεχίζουν την κατηφόρα.
2010: 161.128.929,00 (προϋπολογισθέντα), 81.207.773,39 (βεβαιωθέντα)
2016: 71.901.040,37 (προϋπολογισθέντα), - μείωση 55,38%
Μια εικόνα της τελευταίας τριετίας δηλώνει ανάγλυφα το στόχο του  Κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ και υποταγμένων Κυβερνήσεων μαζί με  τον εσμό των κάθε είδους  συμφερόντων να φτωχοποιήσεων και να εξαθλιώσουν με μια σύγχρονη βαρβαρότητα ότι έχει μείνει όρθιο στους δήμους.
2014: 91.921.762,52 ευρώ (προϋπολογισθέντα)
2015: 80.200.778,00 ευρώ (προϋπολογισθέντα)
2016: 71.901.040,37ευρώ  (προϋπολογισθέντα)
Να επισημάνουμε εδώ ότι ο προϋπολογισμός - ‘’προπαραλογισμός’’ προσαρμόζεται στην κανονικότητα του που με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών των δύο προηγούμενων ετών  προσεγγίζουν το ποσό των 35.500.000,00 ευρώ περίπου των τακτικών εσόδων.    
Στον περσινό προϋπολογισμό είχαμε:
- Τα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (κωδικός 6) παρουσιάζουν μείωση απ το 2010 έως το 2015 της τάξης του 39,39%, οι έκτακτες επιχορηγήσεις (κωδικός 12) παρουσιάζουν μείωση απο το 2010 εως το 2015 της τάξης του 96,91% και πρακτικά εκμηδενίζονται, ενώ οι επιχορηγήσεις και επενδύσεις (κωδικός 13) παρουσιάζουν μείωση απο το 2010 εως το 2015 της τάξης του 88,12%.
Στον φετινό προϋπολογισμό έχουμε:
ΚΩΔ.6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
2016: 17.944.102,37 ευρώ (προϋπολογισθέντα)
2015: 18.530140,00 ευρώ (προϋπολογισθέντα
Μιλάμε για την  μείωση των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) που διατίθενται για κάλυψη πάγιων  και λειτουργικών αναγκών, ια την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών   για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,αποζημίωση σχολικών τροχονόμων κ.α 
ΩΔ.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
2016: 179.620,00 ευρώ (προϋπολογισθέντα)
2015: 160.300,00 ευρώ (προϋπολογισθέντα)
2015: 860.294,38 ευρώ (διαμορφωθέντα)  - 362.995,29 ευρώ βεβαιωθέντα
2015: 362.995,29  ευρώ (εισπραχθέντα)
Μιλάμε για έναν κωδικό με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα όπως για παράδειγμα η επιχορήγηση παροχής βοήθειας ΄΄οικοσκευή’’ για πλημμύρες , προγράμματα γυναικών κατά της βίας, επιχορήγηση για πυροπροστασία ,ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας. 

ΚΩΔ.13  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2016: 7.744.941,00 ευρώ (προϋπολογισθέντα)
2015: 5.822.565,00 ευρώ (προϋπολογισθέντα)
2015: 8.867.335,00 ευρώ (διαμορφωθέντα)  -  1.586.898,31 ευρώ βεβαιωθέντα
2015: 1.586.898,31  ευρώ (εισπραχθέντα)
Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν κυρίως έργα βιτρίνας και όχι υποδομής


- Τα έσοδα του Δήμου από φόρους – τέλη και χαράτσια από τους Δημότες.
Με βάση και τον ισολογισμό  του 2014 (που αποτυπώνει την πραγματική λογιστική εικόνα ) που σχεδόν είναι ίδιος με τον ισολογισμό 2013 έχουμε:
1.Έσοδα  από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                    16.694.126,36 ευρώ
2.Εσοδα από φόρους –εισφορές –πρόστιμα –προσαυξήσεις   2.289.398,27 ευρώ
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό   16.559.792,22 ευρώ
                             Σύνολο                                                            35.543.316,85  ευρώ
Η παραπάνω εικόνα δείχνει ποιος είναι ο πραγματικός αιμοδότης των εσόδων του δήμου και ποια είναι η συμβολή του κράτους.
Κατά 53,41% οι δημότες συνεισφέρουν στο δήμο. 
Αντίστοιχα για το έτος 2015   έως και 31/10/2015 έχουμε:
1.Έσοδα  από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών       και           
  .Έσοδα από φόρους –εισφορές –πρόστιμα –προσαυξήσεις   20.414.046,39 ευρώ
2.Τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό   14.585.953,61 ευρώ
Σύνολο (κατ’ εκτίμηση τακτικών εσόδων)                                   35.500.00,00  ευρώ

  Η αιμοδοσία συνεχώς και αυξάνεται.(57,50%).                   

- Τα έξοδα του Δήμου
2010: 161.128.929,00 (προϋπολογισθέντα), 68.344.766,00 (πληρωθέντα)
2015: 80.200.778,00 (προϋπολογισθέντα)
2016: 71.901.040,37 (προϋπολογισθέντα)
- Συγκρίνοντας τον προϋπολογισμό του 2016 με το προϋπολογισμό του 2010  δαπάνες αποκλίνουν κατά 55,38%. Με δεδομένο τις προϋπολογισθέντες δαπάνες για το έτος 2016 καταλήγουμε ότι οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ δαπάνες του δήμου (αν αφαιρέσουμε μεταφερόμενα ποσά κλπ) θα διαμορφωθούν στα 40.000.000 ευρώ περίπου. Άρα υπάρχει δραματική μείωση και στις δαπάνες με βάση την μνημονιακή επιταγή περί “ισοσκελισμένων προυπολογισμών”. Έδω επισημαίνεται πως σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ (1717/2014, γ' τμήμα), οι εντολές του παρατηρητηρίου “Οικονομικής Αυτοτέλειας” ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ. Άρα αυτό κανείς δεν δικαιούνται να το επικαλείται σαν πρόσχημα και “φόβητρο”.
Το παραπάνω είχαμε επισημάνει στην αντίστοιχη περσινή συζήτηση καταθέτοντας το μάλιστα στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. 

- Τα έξοδα του Δήμου για μισθοδοσία και κοινωνικές δαπάνες.
Οι διαμορφωθέντες  δαπάνες μισθοδοσίας του δήμου για το έτος 2015 είναι 16.226.304,70 και οι πληρωθέντες έως την 30/06/2015 είναι 7.159.045,40 με εκτίμηση έως την  31/12/2015 να πληρωθούν 14.922.322,13. Για το 2016, το ποσό των προϋπολογισθέντων δαπανών μειώνεται στα 15.876.100 ποσοστό μείωσης 2,4%.
Οι προϋπολογισθέντες κοινωνικές δαπάνες για 2014 ήταν 3.004.686,13 για να πληρωθούν από αυτές τελικά 1.985.512,24. Για το προϋπολογισμό του 2015 το ποσό που προϋπολογίζεται για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών βυθίζεται στο ποσό των 160.300 για να διαμορφωθεί στο ποσό των 860.294,38 ευρώ και να εισπραχθεί μέχρι τον Οκτώβριο 2015 το ποσό των 362.995,29 ευρώ μόνο αφού η μοναδική πηγή κοινωνικών δαπανών είναι ο κωδικός 12 των εσόδων.
- Αντίθετα το προϋπολογισμένο πόσο για τόκους και χρεολύσια για το έτος 2014 είναι 2.376.000,00 και πληρωθέν το ποσών των 1.919.578,51, για να προϋπολογιστεί για το 2015 το ποσό 3.034.800,00 να διαμορφωθεί στο ποσό των 3.148.800,00 ευρώ με εκτίμηση έως 31/12/2015 να αποπληρωθεί ολοσχερώς ενώ για το 2016 προϋπολογίζεται το ποσό των 3.528.500,00 ευρώ που κατά πάσα πιθανότητα θα εξοφληθεί ολοσχερώς  κατά προτεραιότητα.  Δηλαδή ενώ μειώνονται δραματικά οι δαπάνες του δήμου, το μέρος των δαπανών που αφορά πανωτόκια για τους τραπεζίτες παρουσιάζει πανηγυρική αύξηση.
- Τέλος επισημαίνεται πως ένα μεγάλο μέρος των εναπομεινάντων κονδυλίων για δαπάνες του δήμου κατευθύνεται σε τεχνικά έργα “βιτρίνας” και όχι ουσίας όπως κατεπανάληψη έχουμε δηλώσει, αφού οι μηχανισμοί των ΕΣΠΑ κατευθύνουν τα χρήματα εκεί που ορίζουν τα συμφέροντα των εργολάβων και του μεγάλου εμπορικού κέρδους. Μάλιστα, σε συνθήκες απόλυτης μιζέριας που περιγράφτηκαν παραπάνω, οι σκανδαλώδεις υπερτιμολογήσεις σε τέτοια έργα συνεχίζονται.
Συμπερασματικά
- Οι Δημότες πληρώνουν από την τσέπη τους χοντρά και μάλιστα δύο φορές: συμμετέχουν με φόρους τέλη χαράτσια πάνω από 50% στα έσοδα του δήμου, και μετά ξαναπληρώνουν δεύτερη φορά για δημοτικές υπηρεσίες που έπρεπε να είναι δωρεάν.
- Το Κράτος σταδιακά αποσύρεται πλήρως από την χρηματοδότηση του δήμου.
- Κάθε χρόνο όλο και μειώνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας για το προσωπικό του δήμου το οποίο γίνεται όλο και πιο ολιγάριθμο, όλο και πιο κακοπληρωμένο (5μηνίτες, ‘’ωφελούμενοι’’, κλπ) Οι Δημότες κατά συνέπεια δέχονται πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες ενώ οργιάζουν οι εργολάβοι ανθρώπινης εργασίας που πληρώνονται ιδιωτικά για να αναπληρώνουν τα κενά.
- Τα τεχνικά έργα μέσω των μηχανισμών των ΕΣΠΑ κατευθύνονται προς το μεγάλο εργολαβικό και εμπορικό κέρδος και όχι προς τις πραγματικές ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας.
- Οι “ισοσκελισμένοι” προυπολογισμοί και το “παρατηρητήριο” δεν είναι πάρα μνημονιακοί μηχανισμοί εφαρμογής της γενικότερης καταστροφικής αντιλαικής πολιτικής στο τοπικό Κράτος – Δήμο προς μεγάλη χαρά μεγαλοεργολάβων και τραπεζιτών.
Το μαύρο μέτωπο Κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ – εθελόδουλων Κυβερνήσεων και τοπικών αρχόντων μέσω των μνημονιακών δημοτικών προϋπολογισμών επιβάλλει μια απαράδεκτη και ταξική πολιτική.
Αυτή η πολιτική ούτε “εξωραΐζεται”, ούτε “εκδημοκρατίζεται”, ούτε “βελτιώνεται” με αλλαγή προσώπων και διαχείρισης.
Μόνο ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ με μαζική, δυναμική, ακηδεμόνευτη εργατική-λαϊκή-νεολαιίστικη ΠΑΛΗ, στην κοινωνία, στον δήμο και παντού !
Περιστεριώτισσες, Περιστεριώτες
Να πάρουμε τις ΖΩΕΣ και τις ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ μας στα χέρια μας !

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου