Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Περιστερίου      
 Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την  29-12 -2015  ημέρα: Τρίτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.      Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2015. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
2.     Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015. (Οικονομική Επιτροπή)
3.     Έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση απορριμματοφόρων του Δήμου, για το 2016. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
4.     Έγκριση παράτασης της σύμβασης με την ΔΕΠΑ Α.Ε. μέχρι 31/12/2016. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
5.     Λήψη απόφασης επί  της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογισμού 1.062.352,23€. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
6.     Ορισμός ενός τακτικού εκπροσώπου και ενός αναπληρωματικού για συμμετοχή του Δήμου στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό»  (Πρ. του Οδοιπορικού κα Σαγιάκου Ο.)
7.     «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
8.     Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ/14(Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
9.     Έγκριση 3ης παράτασης χρόνου περαίωσης  του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ» (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
10.   Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης του Υποέργου 3: «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πέντε (05) μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών» που εντάσσεται στην Πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ» (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
11.     Λήψη απόφασης επί του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤ 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ» (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
12.   Ανάκληση της υπ’ αριθ. 255/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
13.   Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη, άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)
14.   Διόρθωση της υπ΄αριθ. 360/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το ΑΦΜ χρεωστών (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)
15.   Διόρθωση της με αριθμό 353/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον αριθμό Χ.Κ. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)
16.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γενικό Γραμματέα                                             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/ντές, Πρ/νους
Νομική Υπηρεσία
Γρ. Τύπου
Τοπικό τύπο
                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ                      

 

 

              
                                           

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου