Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει την Τρίτη 26 Ιανουαρίου  μφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την  26-1-2016  ημέρα:  Τρίτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.     Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενων κενωθεισών θέσεων περιπτέρων, στη 2η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
2.     Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
3.     Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016. (Οικονομική Επιτροπή)
4.     Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. (Γ. Γ του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)
5.     Επανέγκριση πιστώσεων 24.540,21€ για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
6.     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Περιστερίου στα πλαίσια της παράτασης του Προγράμματος «κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχιας». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
7.     Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια α) ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, β)αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
8.     Έγκριση διενέργειας των δαπανών για την προμήθεια υλικών επίστρωσης, υλικών και οργάνων για τον εξοπλισμό παιδικών χαρών του Τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών χαρών.  (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
9.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
10. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια μέσων προστασίας των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
11. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
12. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
13. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ 213/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ενοποίηση Πλατείας Δημαρχείου με πρόσθετες πολεοδομικές παρεμβάσεις. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
14. Έγκριση πίστωσης 1.698,00€ για συντήρηση Λογισμικού «Διαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού Τime Master» και της σύμβασης απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
15. Έγκριση πίστωσης 23.050,20€ για συντήρηση Λογισμικού (Οικονομικό κύκλωμα, Δημοτολόγιο, κ.λ.π) και των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
16. Έγκριση πίστωσης 1599,00€ για συντήρηση της οικογένειας Λογισμικού “ΟDEON” και της σύμβασης  απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
17. Έγκριση πίστωσης 4.876,95€ για συντήρηση Λογισμικού (ιστοσελίδα www.peristeri.gr) και της σύμβασης απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
18. Έγκριση πίστωσης 11.680,80€ για συντήρηση Λογισμικού (Μισθοδοσία- Διαχείριση Προσωπικού) και των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
19. Έγκριση πίστωσης 1845,00€ για συντήρηση της οικογένειας Λογισμικού ACE ERP eCM και της σύμβασης απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
20. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γενικό Γραμματέα                                                     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/ντές, Πρ/νους
Νομική Υπηρεσία
Γρ. Τύπου
Τοπικό τύπο
                                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου