Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Περιστέρι: Επιστολή Ζερβάκη προς ελεγκτικούς μηχανισμούς
Με επιστολή της προς τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η Δημοτική Σύμβουλος κα Ηρώ Ζερβάκη ζητά να ελεγχθούν οι αποφάσεις του Νομικού Προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Δήμου Περιστερίου, όσον αφορά την ανάθεση σε ιδιώτη των εγγραφών του Μητρώου των Παιδικών Σταθμών καθώς και των αθλητών-αθλητριών των Κολυμβητηρίων. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:


Προς τους
αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Α. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου» εισηγήθηκε με το 3585/6.7.2017 έγγραφό της προς την Πρόεδρο του Ν.Π. την έγκριση δαπάνης «για την αμοιβή και καταχώρηση δεδομένων στο μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Π.Α.Α.Π.» [17REQ001670226 2017-07-11, σχετικό 1].
Ειδικότερα, εισηγήθηκε ότι «είναι αναγκαία η μηχανογραφική καταχώρηση όλων των μητρώων των αθλητών-αθλητριών των κολυμβητηρίων του Δήμου, την καταχώρηση όλων των νηπίων και παιδιών των Παιδικών Σταθμών καθώς και η επιμόρφωση του υπηρετούντος προσωπικού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: Καταχώρηση όλων των δεδομένων, Παρακολούθηση όλων των εσόδων του κολυμβητηρίων, Επιμόρφωση προσωπικού».
Στο εισηγητικό μάλιστα αναφέρεται ότι θα παρακολουθηθούν τα δικαιολογητικά των γονέων στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καθώς και ότι θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο που θα περιέχει όλα τα αρχεία και θα είναι προσβάσιμο από όλα τα όργανα του Νομικού Προσώπου.
Τέλος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διευθύντριας, «η διενέργεια της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.3852/2010 και 4412/2016» και «η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ».
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΟΠΑΑΔ λαμβάνει την 173/12.7.2017 Απόφαση με την οποία «εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση της πίστωσης ποσού 5.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.662 με τίτλο ‘Λοιπά έξοδα τρίτων’ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για την καταχώρηση όλων των μητρώων των αθλητών-αθλητριών των κολυμβητηρίων του Δήμου και την καταχώρηση του μητρώου όλων των νηπίων και παιδιών των παιδικών σταθμών στο σχετικό υποσύστημα της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης του Νομικού Προσώπου» [ΑΔΑ:71ΥΜΟΛΥΘ-240, σχετικό 2].
Στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αναφέρονται: α) οι διατάξεις των άρθρων 209 και 240-242 του ν 3463/2006, β) οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν 3852/2010, γ) η παρ. 4 του άρθρου 209 του ν 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3536/2007, δ) οι διατάξεις του άρθρου 118 του ν 4412/2016, ε) οι διατάξεις του ν 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το ν 3563/07, στ) οι διατάξεις του π.δ. 80/2016, ζ) το υπ΄αριθμ. 3585/6.7.2017 αίτημα-πρόταση του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού περί της αναγκαιότητας έγκρισης της δαπάνης για την αμοιβή για καταχώρηση δεδομένων στο μηχανογραφικό πρόγραμμα του ΟΠΑΑΠ, και η) η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
Γ. Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ο.Π.Α.Α.Π.» εξέδωσε την αρ. πρωτ.4115/20.7.2017 Απόφαση που αφορά στην «Έγκριση της εργασίας για την καταχώρηση-επεξεργασία δεδομένων στο μηχανογραφικό πρόγραμμα του ΝΠΔΔ «ΟΠΑΑΠ», προϋπολογισμού 5.500,00 ευρώ» [ΑΔΑ: Ω9ΞΝΟΛΥΘ-ΧΕΖ, σχετικό 3].
Στα «έχοντας υπόψη» της Απόφασης αναφέρονται: α) το άρθρο 58 ν. 3852-2010, β) οι διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, και γ) οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016.
Δ. Υπογράφεται σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών [17SYMV001751472, σχετικό 4].
Ε. Το ΝΠΔΔ ΟΠΑΑΠ εκδίδει το Β/40/2017 Χρηματικό Ένταλμα ποσού 2.600 € στις 4.10.2017 το οποίο αποστέλλει στο Γραφείο Επιτρόπου για έλεγχο. Ο Επίτροπος το θεωρεί και το ποσό εισπράττεται από την ανάδοχο [17RAY002091110, σχετικό 5].
Επειδή,
Το Νομικό Πρόσωπο ΟΠΑΑΠ διαθέτει δώδεκα (12) άτομα διοικητικό προσωπικό (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, λογιστή, οικονομολόγο) και επιπλέον τρία (3) άτομα προσωπικό με ειδικότητα χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε δεν αιτιολογείται η ανάγκη για ανάθεση σε άλλο πρόσωπο της ψηφιακής τήρησης των μητρώων του.
Επειδή,
Η παρακολούθηση των εσόδων του Κολυμβητηρίου δεν συνδέεται με την καταχώρηση στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά με τα έσοδα του Νομικού Προσώπου, δηλαδή απαιτεί την παρακολούθησή του από προσωπικό με οικονομικό αντικείμενο.
Επειδή,
Η ανάδοχος βρίσκεται καθημερινά στο χώρο της Γραμματείας του Νομικού Προσώπου και εργάζεται ήδη από το έτος 2011 περίπου σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Περιστερίου, χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις περί αποζημίωσής της (άρα εύλογα τίθεται το ερώτημα εάν πληρωνόταν και από πού;).
Επειδή,
Η ανάδοχος είναι σύζυγος Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Δήμου Περιστερίου, συνεπώς γεννώνται ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της – άνευ διαγωνισμού – πρόσληψής της.
Επειδή,
Η αναφερόμενη ως «σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών» υποκρύπτει σαφέστατα σύμβαση έργου, δεδομένου αφενός μεν ότι οι εγγραφές και κατ΄επέκταση το Μητρώο των Βρεφονηπιακών Σταθμών ολοκληρώνεται περί τα μέσα έως τέλη Σεπτέμβρη, όπως και οι εγγραφές στα Κολυμβητήρια (όπου θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ένα εξ αυτών λειτουργεί περισσότερο με τις ομάδες, συνεπώς δεν γίνεται εγγραφή μελών). Στις συμβάσεις έργου πρέπει να περιγράφονται πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων τα παραδοτέα του έργου, κάτι που δεν είδαμε.
Επειδή,
Στις αποφάσεις και στη σύμβαση προβλέπεται η «επιμόρφωση προσωπικού» θα πρέπει να περιγραφούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της αναδόχου, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να κάνει εκπαίδευση προσωπικού. Εξ΄ όσων γνωρίζουμε, τέτοιων προσόντων στερείται η ανάδοχος, καθώς το πτυχίο ECDL δεν αποτελεί προσόν επιμορφωτή, ενώ αποτελεί προαπαιτούμενο πρόσληψης διοικητικού υπαλλήλου (συνεπώς το διαθέτουν και οι εργαζόμενοι του Νομικού Προσώπου).
Επειδή,
Οι καταχωρήσεις των Μητρώων των Βρεφονηπιακών Σταθμών αφορούν μόνο πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις (574) εγγραφές νηπίων-βρεφών (οι εννιακόσιες σαράντα έξι (946) επανεγγραφές νηπίων-βρεφών έχουν καταχωρηθεί πέρσι) [ΑΔΑ:7ΚΕ3ΟΛΥΘ-9ΑΒ, σχετικό 6],
Το Κολυμβητήριο της Χωράφας χρησιμοποιείται από τις ομάδες και ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίως χρησιμοποιείται από πολίτες, ώστε χρειάζονται ελάχιστες εγγραφές τις οποίες μέχρι σήμερα έκανε το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Προσώπου, ενώ οι ομάδες έχουν καταγεγραμμένο μητρώο των αθλητών τους.
Ώστε, τελικά πρόκειται για εξαιρετικά λίγες εγγραφές συγκριτικά και με το οικονομικό αντικείμενο του έργου.
Επειδή,
Η Διοίκηση του Δήμου Περιστερίου κατά προκλητικό τρόπο αναθέτει υπηρεσίες σε πρόσωπο, σύζυγο Διευθυντή του Δήμου Περιστερίου, στον οποίο επίσης κατά προκλητικό τρόπο μοιράζουν υπερωρίες (η πραγματοποίηση των οποίων ελέγχεται) [ΑΔΑ:6ΦΛΥΩΞ2-2ΜΦ, σχετικό 7], ενώ είναι και  ανταποκριτής του ΟΓΑ.
Επειδή,
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αποφάσισαν και ενέκριναν την «ανάθεση υπηρεσιών» και ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεώρησε το χρηματικό ένταλμα και το διαβίβασε προς είσπραξη, δημιουργώντας ακόμη και στον πλέον καλόπιστο την υπόνοια ότι και άλλα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα έχουν θεωρηθεί και εξοφληθεί,
παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο της καταγγελλομένης υπόθεσης, καθώς και άλλων αντίστοιχων που τυχόν εντοπίσετε και να μεριμνήσετε για την επαναφορά των Υπηρεσιών τόσο του Δήμου Περιστερίου και των Νομικών του Προσώπων, όσο και του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη νομιμότητα.
ΗΡΩ ΖΕΡΒΑΚΗ
Δημοτική Σύμβουλος Περιστερίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου